Zvezdochetova Larisa

Myth of beauty

November 20 - December 9, 2004
Exhibition view