Povzner Alexander
kusstvo. Horses
  • 2019
  • acrylic, paper
  • 250 x 270 cm