Group exhibition

Balls and circles

September 6 - October 9, 2021
At the opening

Exhibition of the art union "Red circle".
Artists: Katya Anskaya, Violette Grishina, Maria Kantorovich, Anastasia Kitashkina, Andrey Kryuk, Julia Kokueva, Eva Lisovskaya, Dmitry Maikovich, Anna Mitereva, Sasha Moroz, Ivan Namulat, Inna Polonskaya, Vivian Del Rio,  Oleg Semyonovykh, Filipp Shuvalov, Tara Tarabtseva, Kemal Tarba, Avdey Ter-Oganyan, Evgeny Uvarovsky, Denis Uranov, Kristina Vorobyova, Nata Yanchur, Maria Zaikina, Eduard Zimovtsev, Misha Zotov
Artistic director: Avdey Ter-Oganyan