Sapozhnikov Sergey

Polaroid strip

April 15 - May 15, 2015
Exhibition view