Group exhibition

Inter canem et lupum

June 27 - July 30, 2017
Exhibition view
About exhibition

ABC group, Aidan, Bury-Zvezdochetov-Filippov, Chernyshev, KKto, Korina, Lieberman, Mamyshev-Monroe, Matrosov, Shekhovtsov, ZIP group