Group exhibition

Crash test

July 7 - July 30, 2010
Exhibition detail
About exhibition

Curator: Alex Buldakov
Artists: EliKuka group, Andrei Kuzkin, Anastasia Ryabova, 
Ivan Brazhkin, Ivars Gravlejs, Maxim Roganov, 
Viktor Makarov, Anastasia Potemkina, Alex Buldakov